Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
X

Fundusze unijne

 

PROJEKT: „Wzrost konkurencyjności i rozwój firmy Coffee Service Sp. z o.o. poprzez wdrożenie wyników prac B+R i uruchomienie produkcji innowacyjnych biodegradowalnych opakowań BIO LIGHT PLUS i BIO WINDOW PLUS”

Cel Projektu :

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności i rozwój firmy Coffee Service Sp. z o.o.  poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu, którym jest opakowanie BIO LIGHT PLUS i BIO WINOW PLUS, poprzez wdrożenie wyników własnych prac B+R.

Planowane efekty:

Głównym rezultatem projektu będzie podniesienie konkurencyjności Firmy poprzez nową inwestycję, wpływającą na dywersyfikację oferty, podniesienie innowacyjności i zwiększenie przychodów.

Ponadto, dzięki realizacji projektu Coffee Service osiągnie następujące rezultaty, które wpłyną na jej rozwój rynkowy:

 • wdrożenie wyników własnych prac B+R i uruchomienie innowacyjnej linii do produkcji opakowań BIO LIGHT PLUS oraz BIO WINDOW PLUS,
 • wprowadzenie na rynek krajowy, europejski nowych produktów,
 • ulepszenie dostosowania oferty Firmy do oczekiwań i potrzeb odbiorców,
 • zdobycie nowych klientów, w tym także międzynarodowych,
 • podniesienie innowacyjności firm województwa mazowieckiego,
 • zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko,
 • obniżenie kosztów produkcji poprzez wydajną i zautomatyzowaną linię produkcyjną,
 • zwiększenie możliwości produkcyjnych przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów,
 • zwiększenie eksportu,
 • promocję polityk horyzontalnych,
 • promocję środków europejskich,
 • zyskanie miana bezkonkurencyjnego lidera najlepszych rozwiązań w opakowaniach BIO,
 • zwiększenie poziomu zatrudnienia przyczyniające się tym samym do zmniejszenia poziomu bezrobocia w powiecie,
 • zwiększenie przychodów poprzez wzrost sprzedaży związany z rozszerzeniem oferty,

Termin realizacji projektu: 01.10.2021 r.- 30.12.2022 r.

Całkowity koszt realizacji Projektu:         3 227 520,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich:                799 700,00 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości” Działania 3.3. „Innowacje w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020..


PROJEKT: „DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY
DLA COFFEE SERVICE SP. Z O.O.”.

Coffee Service Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój realizuje Projekt: „Dotacja na kapitał obrotowy dla Coffee Service sp. z o.o.”

Cel Projektu : Celem projektu jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajduje się w trudnej sytuacji lub odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Planowane efekty: Środki na kapitał obrotowy – zaspokojenie pilnych potrzeb w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Termin realizacji projektu: 01.07.2020 r.- 30.09.2020 r.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 206 660,16 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 206 660,16 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy.


PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ.
„ZGŁOSZENIE WYNALAZKU
W EPO LAMINATÓW BIODEGRADOWALNYCH”.